Pravila

Članak 1: ORGANIZATOR

Kreativni konkurs „Moj Deichmann stil“ raspisuje Deichmann trgovina obućom Srbija (PIB:106491636), Ulica Bulevar Mihajla Pupina 4, 11 070 Novi Beograd (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obaveze koja proizlaze iz kreativnog konkursa.

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA KONKURSA

Konkurs, u kom se traže fotografije učesnika, raspisuje se u svrhu promocije Deichmann Srbija kao Organizatora. Konkurs traje od 23. novembra 2018. u 09 sati do 2. decembra 2018. u 23:59h na portalu www.volimocipele.rs .

Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada uključuje: Pojavljivanje u posebnoj sekciji magazina Blic Žena, a pod nazivom „Moj Deichmann stil“ i 1 x Deichmann bon u vrednosti 5000 RSD

Članak 4: PRAVO UČEŠĆA

Pravo prijave u ovom kreativnom konkursu imaju sve osobe iz Srbije, osim radnika Organizatora i članova njihove uže porodice(roditelji, supružnik, deca, sestre i braća). Slanjem fotografije prihvataju se Pravila ovog kreativnog konkursa.

Članak 5: PRIJAVA UČEŠĆA U KREATIVNOM KONKURSU

Pravo učešća u kreativnom konkursu imaju sva fizička lica iz Srbije koja u periodu trajanja konkursa kroz aplikaciju na stranici www.volimocipele.rs pošalju svoju fotografiju i ostave neophodne podatke.

Navedeno je potrebno izvršiti u razdoblju od 23. novembra 2018. u 09 h do 2. decembra 2018. u 23:59 sati. Osoba koja se prijavljuje na konkurs mora imati sva prava na prijavljeni sadržaj. Organizator konkursa je ovlašćen na osnovu diskrecione procene da, u bilo kom trenutku i bez obrazloženja, diskvalifikuje bilo kog učesnika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Srbiji ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora.

Učesnici kreativnog konkursa, prihvatanjem pravila učešća u potpunosti se odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora i naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima. U okviru konkursa moguće je prijaviti se maksimalno jedan put (1). Na fotografiji su dozvoljene lakše intervencije poput podešavanja kontrasta ili svetlosti, veličine i slično, međutim sve dalje intervencije u smislu brisanja ili dodavanja elemenata te bilo kojih radnji koje menjaju postojeću situaciju na fotografiji nisu dozvoljene.

Članak 6: PROGLAŠENJE DOBITNIKA KREATIVNOG KONKURSA

Prijave na konkurs primaju se u periodu od 23. novembra 2018. u 09 sati do 2. decembra u 23:59 sati. Dobitnike bira žiri sastavljen od strane predstavnika Organizatora i uredništvo magazina Blic Žena. Dobitnik će biti objavljen 3.12.2018. Ime dobitnika biće objavljeno na web adresi www.volimocipele.rs. Dobitnik dobija poklon bon iz članka 3 ovih Pravila, kao i pojavljivanje u posebnoj sekciji magazina Blic žena pod nazivom „Moj Deichmann stil“. Dostavljanjem podataka učesnici i dobitnik pristaju da podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uslove definisane ovim Pravilima.

Članak 7: PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnik konkursa biće obavešten o dobitku nagrade putem telefona, ili e-maila odmah po izboru dobitnika. Dobitnik dolazi u Beograd na photoshooting za rubriku Moj Deichmann stil u magazinu Blic žena u unapred dogovorenom terminu, 06.12.2018. Ukoliko dobitnik nije u mogućnosti da se pojavi u dogovorenom terminu, biće izabran drugi pobednik po izboru žirija. Ako dobitnik u roku od 24 sata od trenutka obaveštenja ne odgovori na e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći da realizuje, već će biti izabran drugi dobitnik po izboru žirija.

Članak 8: UČESNICI U KREATIVNOM KONKURSU

Učesnici kreativnog konkursa ne mogu da zahtevaju nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Nagrade se ne mogu zameniti za novac. Prijavom učešća u kreativnom konkursu, učesnici prihvataju Pravila konkursa. Prijavom učešća u kreativnom konkursu, učesnici prihvataju da Organizator koristi prikupljene e-mail adrese za dalju komunikaciju prema njima – prvenstveno slanje redovnih newslettera.

Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svoje prijave jamči da sva autorska prava na prijavljenom rešenju (svi vizuali/slike) pripadaju njemu, da na njemu nema tereta te da ista nisu ograničena ili preneta u korist bilo kog trećeg fizičkog ili pravnog lica.

Prihvatanjem ovih Pravila, autori/svi učesnici konkursa, daju Organizatoru pravo isključivog korišćenja njegovih autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora da prijavljene sadržaje oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tokom neograničenog vremena u neograničenom obimu i broju izdanja na celoj teritoriji Republike Srbije, u skladu sa ovim Pravilima, te na online kanalima.

U slučaju da bilo koje treće fizičko ili pravno lice pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, pravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano za oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog materijala/rada se obavezuje da se pridruži takvom postupku te potraživanja iz istog zahteva preuzme na sebe te braniti Organizatora svakog zahteva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati usled takvog zahteva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka.

Organizator se obavezuje da obavesti Autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada primi obaveštenje o pokretanju postupka. Organizator je ovlašćen sam izvrši određene promene, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformisanje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtev Autora prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva saglasnost ili odobrenje Autora.

Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade može koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, Internet…), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Učesnici se dostavom materijala za konkurs odriču bilo kakvih daljih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na učešće u kreativnom konkursu. Članak 10: PUBLICITET Učešćem u ovom nagradnom konkursu, učesnici su saglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, ostali podaci te fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 11: OBJAVA POBEDNIKA KONKURSA

Ime dobitnika biće objavljeno na web adresi www.volimocipele.rs

Članak 12: POREZI

Pobednik konkursa ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama. Članak 13: U SLUČAJU SPORA U slučaju spora između učesnika kreativnog konkursa i Organizatora nadležan je sud u Beogradu.

Članak 14: MOGUĆNOST PREKIDA KONKURSA

Konkurs može biti prekinut ili izmenjen u bilo kom trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.