Zaštita podataka - Jer volimo cipele

Zaštita podataka

Zaštita podataka

 

Zaštita i sigurnost podataka

Deichmann (Deichmann) garantuje poverljivost svih sačuvanih ličnih podataka registrovanih korisnika. Deichmann u načelu čuva samo one podatke koji su potrebni za ostvarivanje poslovnih odnosa.

U okviru ove izjave o zaštiti podataka želimo, između ostalog, da Vas informišemo o tome na koji način garantujemo zaštitu podataka koje ste nam dostavili:

Zaštita ličnih podataka, kao između ostalog ime, adresa stanovanja ili elektronske pošte (e-mail), lozinka i brojevi telefona je za nas veoma važna stvar.

Ove lične podatke preduzeće Deichmann uzima i obrađuje samo u skladu sa propisima nemačkog zakona o zaštiti podataka. Trenutno su to sledeći zakoni koji uređuju ovu oblast: Savezni zakon o zaštiti podataka (BDSG), Zakon u elektronskim medijima (TMG), kao i eventualno Zakon o telekomunikacijama (TKG), odn. o Propisima za zaštitu podataka za preduzeća koja se bave telekomunikacijskim uslugama. (TDSV).

Obrada i čuvanje Vaših podataka može npr. biti potrebno zbog upućivanja “konkretnih informacija”. Deichmann koristi ove podatke, ukoliko je to potrebno, da bi se poslovno povezivanje odvijalo na što bolji način.

Deichmann u celosti može da osigura da bez Vaše saglasnosti nijedan lični podatak ne može biti zatražen preko ove internet stranice; Vi sami odlučujete o tome da li i u kom obimu želite – u okviru procesa registracije ili sl. – uneti ove podatke.

 

Salvatorska klauzula

 

Ukoliko bilo koja pojedinačna odredba ovog ugovora postane nevažeća onda se umesto nevažeće odredbe primenjuju zakonski propisi. Međutim, pravovaljanost ostalih odredbi ugovora u svakom slučaju ostaje nedirnuta.

 

Oznaka ponuđača

Deichmann trgovina obućom SRB d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 4
11070 Novi Beograd
Telefon: 0038 1 11 285 44 78
Faks: 0038 1 11 31 22 158
E-Mail: service-sr@deichmann.com
UID broj: 106491636

 

Direktori sektora poslovodstva:

Boris Kopič
Walter Klein
Georg Müller
Wolfgang Wislsperger
Biljana Stojanova

 

Sigurnost i zaštita podataka
Privatnost, zaštita i sigurnost podataka

Radi obezbeđivanja jednog korektnog i brzog načina odvijanja poslova na trgovinskoj platformi preduzeća Deichmann (sistem prodaje putem interneta ili onlajn kupovina), kao i radi pružanja servisnih i pratećih usluga, preduzeće Deichmann SE (Deichmann) i preduzetnička grupa Deichmann koriste kao pomoć elektronsku obradu podataka (EOP).
Obrada Vaših ličnih podataka od strane preduzeća Deichmann i preduzetničke grupe Deichmann se u značajnoj meri reguliše u skladu sa Saveznim zakonom o zaštiti podataka (BDSG), Zakonom u elektronskim medijima (TMG), kao i eventualno Zakonom o telekomunikacijama (TKG), sve u dotičnim važećim verzijama. U skladu s tim je prikupljanje, obrada, korišćenje i prenos podataka (u daljem tekstu: korišćenje podataka) dozvoljeno, ukoliko Savezni zakon o zaštiti podataka (BDSG) to dozvoljava ili ako je dotično lice za to dalo svoju saglasnost.

Savezni zakon o zaštiti podataka (BDSG) dozvoljava korišćenje podataka uvek onda, kada se to odvija u okviru svrsishodnosti ugovornih odnosa ili odnosa od poverenja sličnih ugovoru ili ako se radi o neophodnom održavanju opravdanih interesa mesta koje čuva podatke i kada ne postoji pretpostavka, da će u daljoj obradi ili korišćenjem podataka interes lica čiji podaci se obrađuju biti narušen.
Za preduzeće Deichmann zaštita i bezbednost podataka je veoma važna stvar. U daljem tekstu možete naći naše smernice o zaštiti Vaših ličnih podataka.

 

Politika zaštite podataka preduzeća Deichmann

 

Deichmann poštuje Vašu privatnost. Naše preduzeće skuplja, čuva i koristi lične podatke samo u okviru zakonskih odredbi.
Informacije koristimo samo uz Vašu saglasnost radi podrške i proširenja naših poslovnih odnosa sa Vama, npr. za obradu Vaše onlajn kupovine i za ponudu servisnih i pratećih usluga ili za slanje ponuda i informacija o proizvodima, servisima ili preduzeću.
Vaše lične informacije nećemo prodavati trećim licima. U skladu sa zakonskim propisima i samo uz Vašu saglasnost, lične podatke prenosimo dalje drugim firmama, koje ne pripadaju preduzeću Deichmann i koje se obavezuju da će se pridržavati naših ugovornih obaveza prema Vama i da će slediti našu politiku o zaštiti podataka. Subjekti koji u ime preduzeća Deichmann pružaju usluge, se ne tretiraju kao treća lica. Možete se u svako doba obratiti preduzeću Deichmann, ukoliko imate pitanja ili ideje u vezi naše politike zaštite podataka.
Takođe možete preduzeću Deichmann da uputite zahtev da Vam se da informacija, koji se lični podaci o Vama čuvaju kod preduzeća Deichmann , da preduzmete odgovarajuće ispravke ili iste obrišete. Naš cilj je da obezbedimo najviši stepen sigurnosti i poverenja.

 

Sigurnost

Preduzeće Deichmann koristi tehničke i organizacione sigurnosne mere za zaštitu Vaših ličnih podataka, koje ste nam stavili na raspolaganje, od slučajnih ili namernih manipulacija, gubitaka, uništavanja ili pristupa od strane neovlašćenih lica. Naše sigurnosne mere se stalno unapređuju i prilagođavaju u skladu sa stanjem tehnike.

 

Korišćenje Vaših podataka
Koje informacije Deichmann čuva o Vama

Preduzeću Deichmann su potrebni samo određeni lični podaci. Pri tom se radi o informacijama, koje su neophodne radi obrade Vaše onlajn kupovine ili kako bi se Vaši podaci obradili u okviru odvijanja poslovnog procesa, pružanja servisnih usluga, kako bi mogli da reagujemo na upite sa Vaše strane, kako bi Vam pružili pomoć kod tehničkih problema ili kako bi Vas kontaktirali na osnovu Vašeg zahteva.
U okviru navedenog moguće je da je potrebno da nam dostavite Vaše podatke: ime, adresu, adresu elektronske pošte (e-mail), broj telefona i podatke u vezi transakcija prema preduzeću Deichmann , kao npr. podatke sa kreditne kartice, podatke u vezi Vašeg računa u banci i ostale informacije, koje su neophodne radi obavljanja Vaše onlajn kupovine ili usluga i ponuda.
Preduzeće Deichmann koristi Vaše lične podatke samo za određenu i prethodno utvrđenu svrhu.
Vaši podaci će biti tretirani poverljivo i upotrebljavani i sačuvani samo za dole navedene opšte svrhe ili u druge opšte svrhe u saglasnosti sa važećim zakonom.

– Obrada Vaše onlajn kupovine i ostvarivanje zahteva za servisnom uslugom.
– Ispunjavanje zahteva u vezi proizvoda i servisnih usluga.
– Uspostavljanje kontakta sa Vama.

 

Kada preduzeće Deichmann SE prosleđuje dalje Vaše lične podatke

 

Vaši lični podaci mogu biti prosleđeni drugim odeljenjima, saradnicima ili ugovornim partnerima preduzeća Deichmann , kao npr. ponuđačima servisnih usluga, marketing partnerima ili finansijskim institucijama, koje ostvaruju servisne usluge za preduzeće Deichmann. Preduzeće Deichmann pri tome vodi računa da informacije budu korišćenje samo u okviru Vaše saglasnosti za usluge, koje obavljaju dotični za preduzeće Deichmann i da će ovi podaci biti poverljivo tretirani.
Pored toga, preduzeće Deichmann Vaše lične podatke prosleđuje dalje samo u onoj meri, koliko to dozvoljava pravo koje se primenjuje, ako to zahteva rešenje nekog suda ili ako to zahtevaju službeni organi ili za proveru da li ispunjavamo za nas obavezujuće zakonske odredbe.
Preduzeće će Vaše podatke proslediti tuđim preduzećima u marketinške svrhe, samo ukoliko ste Vi s tim saglasni.

 

Zašto koristimo Vaše podatke

Želimo da stalno poboljšavamo našu ponudu i da ponudu putem Interneta učinimo što
atraktivnijom. Jer samo ukoliko znamo koje delove naših internet stranica najčešće i najduže posećujete, možemo na odgovarajući način da unapredimo i optimizujemo sadržaje internet stranica preduzeća Deichmann prema Vašim potrebama.
Preduzeće Deichmann lične podatke koristi u svrhu obavljanja tehničke administracije veb stranica, za upravljanje bazom podataka kupaca, za anketiranje u vezi proizvoda i u marketinške svrhe i to samo u obimu koji je neophodan. Što bolje budemo razumeli Vaše želje, to ćete brže naći željene informacije na našoj veb stranici.
Internet, bilteni, elektronska pošta, upiti

 

Ukoliko to želite, preduzeće Deichmann – ili naši partneri – će Vam slati informacije o našim raznovrsnim proizvodima i servisnim uslugama ili Vam skrenuti pažnju na interesantne ponude.
Ovakve informacije mogu obuhvatiti napomene u vezi ponuda, noviteta proizvoda i novina servisnih usluga. Ako više niste zainteresovani da od nas dobijate informacije, onda Vam na našim veb stranicama stoji na raspolaganju mogućnost da se odjavite za odgovarajući bilten. Potrebno je da unesete Vašu adresu elektronske pošte (e-mail) u delu naznačenom “prekid prijema biltena” a nakon toga Vam više nećemo slati nove poruke putem elektronske pošte.

 

Internet Commerce

Preduzeće Deichmann strogo vodi računa o tome da podatke svojih kupaca čuva na bezbedan način. Preduzeće Deichmann preko vašeg brauzera (browser) primenjuje standardne sigurnosne mere – tzv. SSL-enkripciju*.
Ako prilikom onlajn kupovine ne želite da koristite Vaše kreditne kartice, onda porudžbinu možete da obavite i putem telefona putem našeg servisnog centra.

 

Individualizacija i kolačići (cookies)

 

Pomoću novih tehnologija u mogućnosti smo da našu veb stranicu individualno oblikujemo za svakog kupca. Kolačići (cookies) su tekstualni podaci koji sadrže informacije za identifikaciju posetilaca, koji ponovo posećuju našu veb stranicu i to isključivo tokom posete našim internet stranicama. Ovi kolačići (cookies) se čuvaju na Vašem hard disku i ne pričinjavaju nikakvu štetu. Kolačići (cookies) naših internet stranica ne sadrže nikakve lične podatke o Vama.

Uz pomoć kolačića (cookies) ne morate stalno da unosite podatke koji se ponavljaju, olakšavaju Vam prenos specifičnih sadržaja i pomažu nam prilikom identifikacije posebno popularnih delova naših onlajn ponuda. Na taj način smo, između ostalog, u stanju da sadržaje naših internet stranica prilagodimo tačno Vašim potrebama (*).

 

Na koji način štitimo Vaše lične podatke?

 

Kada izvršite porudžbinu, Vaši lični podaci se prosleđuju nama. Kako ovi podaci ne bi dospeli u pogrešne ruke, vršimo enkripciju istih i to pomoću tzv. SSL postupka. To je za sada uobičajen i najsigurniji način prenos podataka putem Interneta. On se koristi uvek onda, kada je u pitanju prenos važnih podataka.

 

SSL (Secure-Socket-Layer)

 

SSL ( Secure- Secure- Layer) postupak štiti podatke koje kupac preko Interneta šalje na server nekog preduzeća. SSL garantuje 3-struku zaštitu:
– Uneti podaci se za potrebe slanja kodiraju.
– Na ovaj način se obezbeđuje da će formular biti vraćen samo onom serveru sa kojeg je prethodno i otvoren.
– Vrši se provera da li podaci u potpunosti i nepromenjeni stižu do odgovarajućeg primaoca.

 

Pravo i kontakt
Vaša prava

 

Na osnovu Saveznog zakona o zaštiti podataka (BDSG) imate pravo da se informišete o Vašim podacima kao kupca. Mi ćemo Vas informisati o podacima koje čuvamo o Vama, i to u primerenom roku, koja je svrha čuvanja tih podataka, kao i o potencijalnim primaocima istih. Na osnovu pismenog zahteva i u primerenom roku mi ćemo preuzeti ispravku, brisanje i/ili blokiranje ličnih informacija radi onemogućavanja dalje obrade podataka, ukoliko se isti pokažu kao pogrešni ili nepotpuni ili su nebitni za dalju obradu.

 

Tuđe internet stranice

Molimo Vas, budite svesni toga da i druge veb stranice, kao npr. stranice koje mogu biti pozvane putem hiperlinka, mogu pristupiti Vašim ličnim podacima. Naša politika o zaštiti podataka se ne odnosi na praksu zaštite podataka tuđih veb stranica, odn. eksternih veb stranica.

* Kod pojma iz oblasti EOP hiperlink odn. link radi se o elementu za upućivanje, odn. povezivanje hipertekst dokumenata. Ako se nalazite na nekoj internet stranici i putem miša kliknete na neki hiperlink, odn. link, onda će Vam se u okviru veb brauzera (browser) otvoriti nova internet stranica, koja takođe sadrži informacije koje vode dalje prema nekom pojmu hiperlinka ili je u nekakvoj vezi sa istim. Celokupna struktura Interneta bazira se na hiperlinkovima, odn. linkovima. hiperlink, odn. link možete prepoznati kada u veb brauzeru pređete kursorom preko njega a on pri tome svoj izgled menja iz oblika strelice u oblik šake. Funkcija hiperlinka je da pojednostavi navigaciju unutar hipertekstova i da Vas na jedan jednostavan način uputi dalje do sledećih informacija.