Pravila Deichmann kreativnog konkursa Milica Pavlović

Članak 1: ORGANIZATOR

Kreativni konkurs raspisuje Deichmann trgovina obućom Srbija (PIB:106491636), Ulica Bulevar Mihajla Pupina 4, 11 070 Novi Beograd (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obaveze koja proizlaze iz kreativnog konkursa.

 

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA KONKURSA

Kreativni konkurs raspisuje se u svrhu promocije Deichmann Srbija kao Organizatora.

Kreativni konkurs traje od 11. maja 2020. do 1. juna 2020. na Facebook stranici Deichmann Srbija.

 

Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR 

Fond nagrada uključuje:

3 dobitnika koja osvajaju personalizovanu poruku sa autogramom Milice Pavlović

1 dobitnik koji osvaja popodnevno druženje sa Milicom Pavlović

 

Članak 4: PRAVO UČEŠĆA

Pravo prijave u ovom kreativnom konkursu imaju sve osobe iz Srbije, osim radnika Organizatora i članova njihove uže porodice (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća). Prijavom se prihvataju Pravila ovog kreativnog konkursa.

 

Članak 5: PRIJAVA UČEŠĆA U KREATIVNOM KONKURSU 

Pravo učešća u kreativnom konkursu imaju sva fizička lica iz Srbije koja u periodu trajanja konkursa;

  1. Kupe proizvod iz Deichmann asortimana i sačuvaju račun
  2. Kroz komentar na Facebook stranici opišu outfit koji bi nosili na ručak sa Milicom Pavlović

Navedeno je potrebno izvršiti u razdoblju od 11. maja 2020. do 1. jula 2020. godine. Osoba koja se prijavljuje na kreativni konkurs mora imati sva prava na prijavljeni sadržaj. Organizator konkursa je ovlašćen na osnovu diskrecione procene da, u bilo kom trenutku i bez obrazloženja, diskvalifikuje bilo kog učesnika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Srbiji ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora.

Učesnici kreativnog konkursa, prihvatanjem pravila učešća u potpunosti se odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora i naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

 

Članak 6: PROGLAŠENJE DOBITNIKA KREATIVNOG KONKURSA 

Prijave na konkurs obavljaju se u periodu od 11. maja 2020. do 1. Jula 2020.
Dobitnike bira žiri sastavljen od strane predstavnika Organizatora.
Učesni koji osvajaju personalizovanu poruku sa autogramom Milice Pavlović biće objavljeni 19.05, 26.05. i 02.06. 2020. godine U svakom od tih proglašenja, nagradu će osvojiti po jedan dobitnik.

Dobitnik glavne nagrade, koji osvaja popodnevno druženje sa Milicom Pavlović biće objavljen 02.06. 2020. godine.

Imena dobitnika biće objavljena na Deichmann Facebook stranici.

 

Članak 7: PREUZIMANJE NAGRADE 

Dobitnici konkursa biće obavešteni o dobitku nagrade putem poruke na Facebook-u u roku od 5 dana od dana proglašenja dobitnika. Dobitnik je dužan da Organizatoru u roku od 5 dana putem e-maila ili Facebook poruke dostavi račun iz Deichmann prodavnice koji pokazuje da je kupio proizvod iz Deichmann asortimana u period od 11.05-01.06. Ako dobitnik u roku od 5 dana od trenutka obaveštenja ne dostavi račun, biće proglašen drugi dobitnik.

 

Članak 8: UČESNICI U KREATIVNOM KONKURSU 

Učesnici kreativnog konkursa ne mogu da zahtevaju nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Nagrade se ne mogu zameniti za novac. Učešćem u kreativnom konkursu, učesnici prihvataju Pravila konkursa. Prijavom učešća u kreativnom konkursu, učesnici prihvataju da Organizator koristi prikupljene e-mail adrese za dalju komunikaciju prema njima – prvenstveno slanje redovnih newslettera.

Prihvatanjem ovih Pravila, autori/svi učesnici konkursa, daju Organizatoru pravo isključivog korišćenja njegovih autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora da prijavljene sadržaje oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tokom neograničenog vremena u neograničenom obimu i broju izdanja na celoj teritoriji Republike Srbije, u skladu sa ovim Pravilima, te na online kanalima.

U slučaju da bilo koje treće fizičko ili pravno lice pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, pravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano za oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog materijala/rada se obavezuje da se pridruži takvom postupku te potraživanja iz istog zahteva preuzme na sebe te braniti Organizatora svakog zahteva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati usled takvog zahteva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka.

Organizator se obavezuje da obavesti Autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada primi obaveštenje o pokretanju postupka. Organizator je ovlašćen sam izvrši određene promene, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformisanje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtev Autora prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva saglasnost ili odobrenje Autora.

Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade može koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, Internet…), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Učesnici se dostavom materijala za konkurs odriču bilo kakvih daljih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

 

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na učešće u kreativnom konkursu.

 

Članak 10: PUBLICITET

Učešćem u ovom nagradnom konkursu, učesnici su saglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, ostali podaci mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

 

Članak 11: OBJAVA POBEDNIKA KONKURSA

Imena dobitnika biće objavljena na Deichmann Facebook stranici.

 

Članak 12: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između učesnika kreativnog konkursa i Organizatora nadležan je sud u Beogradu.

 

Članak 13: MOGUĆNOST PREKIDA KREATIVNOG KONKURSA

Kreativni konkurs može biti prekinut ili izmenjen u bilo kom trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.