Pravila Deichmann kreativnog konkursa – Summer Story

Članak 1: ORGANIZATOR
Kreativni konkurs „Deichmann Summer Story“ raspisuje Deichmann trgovina obućom Srbija (PIB:106491636), Ulica Bulevar Mihajla Pupina 4, 11 070 Novi Beograd (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obaveze koja proizlaze iz kreativnog konkursa.

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA KONKURSA
Kreativni konkurs raspisuje se u svrhu promocije Deichmann Srbija kao Organizatora.

Kreativni konkurs traje od 15. jula 2020. do 12. avgusta 2020. u 23:59 sati na portalu www.volimocipele.rs .

Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR 

Fond nagrada uključuje:

4 x Deichmann bon u vrednosti 4000 RSD
4x brendirani Deichmann ranac

Članak 4: PRAVO UČEŠĆA

Pravo prijave u ovom kreativnom konkursu imaju sve osobe iz Srbije, osim radnika Organizatora i članova njihove uže porodice (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća). Prijavom se prihvataju Pravila ovog kreativnog konkursa.

Članak 5: PRIJAVA UČEŠĆA U KREATIVNOM KONKURSU 

Pravo učešća u kreativnom konkursu imaju sva fizička lica iz Srbije koja u periodu trajanja konkursa kroz aplikaciju na stranici www.volimocipele.rs napišu/podele svoju najzanimljiviju letnju priču.

Navedeno je potrebno izvršiti u razdoblju od 15. jula 2020. do 12. avgusta u 23:59 sati. Osoba koja se prijavljuje na kreativni konkurs mora imati sva prava na prijavljeni sadržaj. Organizator konkursa je ovlašćen na osnovu diskrecione procene da, u bilo kom trenutku i bez obrazloženja, diskvalifikuje bilo kog učesnika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Srbiji ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora.

Učesnici kreativnog konkursa, prihvatanjem pravila učešća u potpunosti se odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora i naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 6: PROGLAŠENJE DOBITNIKA KREATIVNOG KONKURSA 

Prijave fotografija na konkurs primaju se u periodu od 15. jula 2020. do 12. avgust u 23:59 sati.
Dobitnike bira žiri sastavljen od strane predstavnika Organizatora.
Najkreativniji učesnici biće objavljeni 23.07, 30.07. i 06.08. i 13.08. U svakom od tih proglašenja, nagradu će osvojiti po jedan dobitnik. Imena dobitnika biće objavljena na web adresi www.volimocipele.rs, kao i na zvaničnoj Deichmann Facebook stranici.
Dobitnici dobijaju poklon bon iz članka 3 ovih Pravila i brendirani Deichmann ranac. Dostavljanjem podataka učesnici i dobitnici pristaju da podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uslove definisane ovim Pravilima.

Članak 7: PREUZIMANJE NAGRADE 

Dobitnici konkursa biće obavešteni o dobitku nagrade putem telefona, ili e-maila u roku od 10 dana od dana proglašenja dobitnika. Dobitnik je dužan da Organizatoru u roku od 10 dana javi svoju adresu kako bi mu bila dostavljena nagrada. Ako dobitnik u roku od 10 dana od trenutka obaveštenja ne odgovori na e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći da realizuje.

Članak 8: UČESNICI U KREATIVNOM KONKURSU 

Učesnici kreativnog konkursa ne mogu da zahtevaju nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Nagrade se ne mogu zameniti za novac. Prijavom učešća u kreativnom konkursu, učesnici prihvataju Pravila konkursa. Prijavom učešća u kreativnom konkursu, učesnici prihvataju da Organizator koristi prikupljene e-mail adrese za dalju komunikaciju prema njima – prvenstveno slanje redovnih newslettera.
Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svoje prijave jamči da sva autorska prava na prijavljenom rešenju (svi vizuali/slike/tekst) pripadaju njemu, da na njemu nema tereta te da ista nisu ograničena ili preneta u korist bilo kog trećeg fizičkog ili pravnog lica.

Prihvatanjem ovih Pravila, autori/svi učesnici konkursa, daju Organizatoru pravo isključivog korišćenja njegovih autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora da prijavljene sadržaje oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tokom neograničenog vremena u neograničenom obimu i broju izdanja na celoj teritoriji Republike Srbije, u skladu sa ovim Pravilima, te na online kanalima.

U slučaju da bilo koje treće fizičko ili pravno lice pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, pravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano za oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog materijala/rada se obavezuje da se pridruži takvom postupku te potraživanja iz istog zahteva preuzme na sebe te braniti Organizatora svakog zahteva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati usled takvog zahteva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka.

Organizator se obavezuje da obavesti Autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada primi obaveštenje o pokretanju postupka. Organizator je ovlašćen sam izvrši određene promene, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformisanje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtev Autora prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva saglasnost ili odobrenje Autora.

Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade može koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, Internet…), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Učesnici se dostavom materijala za konkurs odriču bilo kakvih daljih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na učešće u kreativnom konkursu.

Članak 10: PUBLICITET
Učešćem u ovom nagradnom konkursu, učesnici su saglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, ostali podaci te fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 11: OBJAVA POBEDNIKA KONKURSA
Imena dobitnika biće objavljena na web adresi www.volimocipele.rs i Deichmann Facebook stranici.

Članak 12: POREZI
Pobednici konkursa ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 13: U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između učesnika kreativnog konkursa i Organizatora nadležan je sud u Beogradu.

Članak 14: MOGUĆNOST PREKIDA KREATIVNOG KONKURSA
Kreativni konkurs može biti prekinut ili izmenjen u bilo kom trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.