Pravila nagradnog konkursa Srećni momenti u Deichmann obući

 1. ORGANIZATOR konkursa je New Moment New Ideas Company doo, sa sedištem u Beogradu, Hilandarska 14, Srbija, registrovana pod brojem BD 2921/2007 sprovodi konkurs na osnovu ovih zvaničnih pravila. Konkurs se sprovodi u ime kompanije Deichmann.

Nagrade za pobednike kupuje i isporučuje firma New Moment New Ideas Company doo, Hilandarska 14,  Beograd, Srbija, u ime kompanije Deichmann.

 1. TERITORIJA NA KOJOJ SE ORGANIZUJE KONKURS I TRAJANJE

Deichmann nagradni konkurs se organizuje u periodu od 06.06.2022. do 1.8.2022. na teritoriji cele Srbije.

 1. PRAVILA UČESTVOVANJA I MEHANIZAM KONKURSA

Pravo na učešće imaju samo fizička lica, građani Srbije, sa adresom u Srbiji, i koji imaju 18 ili više godina od datuma početka konkursa.

Zaposleni kod Organzatora, New Moment New Ideas Company doo, kao i lica koji direktno ili indirketno učestvuju u organizovanju ili sprovođenju kampanje, kao i članovi njihove uže porodice – nemaju pravo učešća u konkursu.

Učešćem u konkursu učesnici su razumeli i neopozivo se slažu i prihvataju ova Pravila.

Pravila učestvovanja

Za učestvovanje u nagradnom konkursu potrebno je da učesnici urade sledeće:

 • Fotografišu se u Deichmann obući
 • Kreiranu fotografiju postave na portal volimocipele.rs na stranici konkursa Happy Moments with Deichmann

Trajanje konkursa je od 6.6.2022. do 1.8.2022. u 12h.

Nagrada je:

 • Osam vaučera u vrednosti po 2.000 rsd za kupovinu u Deichmann radnjama.

Pobednici će biti izabrani na osnovu kreativnosti.

Po jedan pobednik će biti proglašen: 13.6.2022, 20.6.2022, 27.6.2022, 4.7.2022, 11.7.2022, 18.7.2022, 25.7.2022, 1.8.2022. na portalu www.volimocipele.rs. Nagrada nije prenosiva, niti je moguće da bude data drugoj osobi u zamenu za novac. Nagrada se ne može isporučiti van Srbije.

Validacija dobitnika:

Po završetku konkursa, Organizator će kontaktirati potencijalne dobitnike direktnom porukom putem e-mail poruke. Najkasnije 48h od trenutka kad budu kontaktirani, potencijalni dobitnici treba da odgovore mailom I pošalju sve tražene podatke. U privatnom razgovoru, Organizator će zatražiti od pobednika da izrazi pristanak za obradu ličnih podataka potrebnih za dodelu nagrade: Ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresa, poštanska adresa, broj telefona.

Ako se nakon validacije dobitnika od strane Organizatora, utvrdi da je učesnik narušio pravila i/ili učestvovao sa lažnih profila, ako je učesnik kompanije ili je uključen na bilo koji način u organizaciju ili sprovđenje konkursa, Organizator zadržava pravo da oduzme dobitniku pravo na nagradu. Ukoliko dobitnik odustane od nagrade, Organizator zadržava pravo da izabere drugog dobitnika.

 1. DODELA NAGRADA

Dodela nagrada će biti sprovedena od strane New Moment New Ideas Company doo, a u ime kompanije Deichmann. Ako identitet osobe koja preuzima nagradu ne odgovara osobi koja je proglašena kao dobitnik, toj osobi neće biti dodeljena nagrada.

 1. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Učešćem u konkurusu, Učesnici su upoznati da Organizator ne prikuplja nikakve lične podatke učesnika, niti ih koristi za bilo koju drugu svrhu.

U ime Deichmann kompanije, Organizator će od pobednika tražiti podatke putem privatne poruke samo u svrhu validacije dobitnika i dogovora oko preuzimanje nagrade.

 1. POREZI

New Moment New Ideas Company doo preuzima odgovornost da plati porez za nagrade na konkursu, a prema važećem Zakonu. Porez će biti uplaćen u budžet Republike Srbije u zakonskom roku. Nagrade neće biti zamenjene za novac niti će biti kupljene druge nagrade osim onih koje su navedene u ovim pravilima.

 1. ODRICANJE ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA

Organizator ne snosi odgovornost za fotografije koje učesnici postavljaju prilikom učestvovanja na konkursu (neprimerene fotografije, fotografije koje su slabog kvaliteta ili oštećene, ukradene fotografije, ili fotografije za koje učesnici nemaju autorsko pravo i slično). Takođe, organizator ne snosi odgovornost za: prekid podataka prouzrokovan lošom internet, satelitskom ili telefonskom konekcijom ili prekidanjem iste, prekid prenosa podataka prouzrokovan satelitskom transmisijom, kvar kompjuterskih softvera ili ubacivanje virusa, poremećaj računara ili neprecizan prenos podataka, ili bilo kakve takve i slične poteškoće u prekidu i slanju informacija ili bilo kojoj drugoj vrsti greške bilo ljudskoj, tehničkoj, mehaničkoj, električnoj ili mrežnoj.

Organizator ne snosi odgovornost za (a) nepotpune ili netačne informacije bez obzira na to da li su ih prouzrokovali učesnici, bežični uređaji, oprema ili softver koji su korišćeni u toku aktivnosti, zbog tehničkih ili ljudskih grešaka koje mogu nastati učestvovanjem, (b) krađu, uništavanje, neovlašćeni pristup ili modifikaciju prijave, (c) tehničke problem ili kvarove telefonskih linija i kompjuterskih online Sistema, server ili provajdera, opreme, softvea, virusa i sličnih grešaka, (d) neuspeh u slanju prijave organizatoru iz bilo kog razloga, (e) oštećenja Sistema ili opreme samih učesnika I drugih lica koji su rezultat učešća u konkursu.

Porezi: Prema zakonu o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“ br. 24/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13 ), porez na prihod u formi nagrade je obavezan, po stopi od 20% koja se primenjuje na neto dohodak ili svaku nagradu. Neto prihod je definisan članom 83. Zakona, kao razlika između prihoda od nagrada i iznosa oporezive dobiti. Organizator nije odgovoran za plaćanje poreza.

New Moment New Ideas Company doo preuzima odgovornost da plati porez za nagrade na konkursu, a prema važećem Zakonu . Sve druge obaveze fiskalne prirode ili bilo koje druge prirode, u vezi sa nagradama, nakon njihovog preuzimanja u nagrade u posed, isključivo su u obavezi dobitnica.

 1. VIŠA SILA

Pod višom silom se podrazumevaju okolnosti kao što su: zemljotresi, prirodne katastrofe, poplave, rat i slične okolnosti koje su proglašene i usvojene od strane civilnih vlasti. Aktivnosti takmičenja biće prekinuta u slučaju više sile odlukom organizatora pri čemu će učesnici biti bez odlaganja obavešteni.

Žalbe pristigle posle ovog roka neće biti uzete u razmatranje.

U slučaju bilo kakvih sporova koji mogu nastati između Organizatora i učesnika ovog takmičenja biće rešeni mirnim putem ili, ukoliko to nije moguće, sporove će rešavati nadležni sudovi u Beogradu.